ثانیه شمار کوچک

منظور از ثانیه شمارهای کوچک ، ثانیه شمارهایی هست که در ساعت های سه موتوره به صورت کوچک ساخته شده اند