شیر آزاد کننده گاز هلیوم (ساعت های غواصی)

شیر آزاد کننده هلیوم ، شیر خروجی هلیوم یا شیر خروجی گاز از ویژگی هایی است که در برخی از ساعت های غواصی که برای غواصی اشباع با استفاده از گاز تنفسی مبتنی بر هلیوم در نظر گرفته شده است ، یافت می شود.