کوارتز

کوارتز در ساعت

کوارتز که در ساعت بکار میرود کوارتزی که در طبیعت یافت میشود نیست اگر چه کوارتز رشد داده شده توسط انسان را کوارتز غیر طبیعی هم نمیتوان نامید. کوارتز را برای یکنواخت بودن و طزر قرار گرفتن دانه های آن بطور کنترل شده کشت میدهند و این فرایند را کشت مینامند و این کشت کشت کشاورزی یا کشت سلولی البته میدانید که نیست بلکه کشت کوارتز است.

0دیدگاه ها

ساعت کوارتز

A quartz clock is a clock that uses an electronic oscillator that is regulated by a quartz crystal to keep time. This crystal oscillator creates a signal with very precise frequency, so that quartz clocks are at least an order … ادامه مطلب

0دیدگاه ها