اسمالتو

16 کالا

SMALTO a French novelist
He is one of these rare men, who can both mix luxury and sobriety, daily life and brightness. He is a craftsman and a lord’. Since its creation in 1962, the Maison Smalto knew how to remain faithful to this definition. Francesco Smalto uses its unique know-how to differ from other master designers. In February 1962, created the company of tailor Smalto in the 8th arrondissement in Paris. ‘My aim was to be a ‘couturier’, different from the others, that is to offer what does not exist elsewhere’ Francesco Smalto.

اسمالتو رمان نویس فرانسوی
او یکی از این مردان نادر است که می تواند تجمل و متانت ، زندگی روزمره و روشنایی را با هم مخلوط کند. او یک صنعتگر خرفه ای است. از زمان تاسیس در سال 1962 ، Maison Smalto می دانست چگونه به این تعریف وفادار بماند
. Francesco Smalto
از دانش منحصر به فرد خود استفاده می کند تا با دیگر طراحان متفاوت باشد. در فوریه 1962 ، شرکت خیاط Smalto را در منطقه 8 منطقه پاریس ایجاد کرد. ‘هدف من این بود که “کم “باشم ولی متفاوت از دیگران ، یعنی انچه را ارائه کنم که در جاهای دیگر وجود ندارد”