رومانسون

1248 کالا

Romanson was established in 1988, inspired by the craftsmanship of Switzerland’s mechanical heart land, Romanshorn. The city is a birthplace of many of world’s leading watch manufacturers. … Romanson plans to initiate manufacturing technical watches by the cumulative craftsmanship and brand power.

رومانسون در سال 1988 با الهام از صنعت زمین مکانیکی سوئیس ، روموشورن ، تاسیس شد. این شهر زادگاه بسیاری از تولیدکنندگان برجسته ساعت در جهان است. … رومانسون قصد دارد ساعت های فنی را با ساخت و ساز تجمعی و قدرت برند تولید کند.