روشاس

222 کالا

Rochas is a fashion, beauty, and perfume house founded in 1925 by French designer Marcel Rochas, the first designer of 2/3-length coats and skirts with pockets. … The company found recent recognition for its fashion design when it chose Belgian-born Olivier Theyskens as its creative director in 2002.

روشاس یک خانه مد ، زیبایی و عطر است که در سال 1925 توسط مارسل روچاس ، طراح فرانسوی ، اولین طراح کت و دامن های 2/3 با جیب ، تاسیس شد. … این شرکت زمانی که در سال 2002 اولیویه تیسکنز ، متولد بلژیک را به عنوان مدیر خلاق خود انتخاب کرد ، به تازگی برای طراحی مد خود به رسمیت شناخته شده است.