رومر

112 کالا

Roamer was founded in Solothurn, Switzerland, in 1888 by Fritz Meyer. At first, Meyer and employees concentrated on manufacturing cylinder escapements,. Within only 7 years (in 1895), the company grows to 60 employees and produces complete watches.

رومر در سال 1888 توسط فریتز مایر در سولوتورن سوئیس تاسیس شد. در ابتدا ، مایر و کارمندان در ساخت چرخ دنگ های سیلندر تمرکز کردند. فقط در عرض 7 سال (در سال 1895) ، این شرکت به 60 کارمند رشد می کند و ساعت های کاملی تولید می کند.