امگا

هیچ محصولی یافت نشد.

Omega watches began in a small workshop established by Louis Brandt in La Chaux de Fonds, Switzerland in 1848. During first thirty years after it was founded, Brandt maintained a modest business, selling his watches to customers around the world.

ساعتهای امگا در کارگاه کوچکی که توسط لوئیس برانت در La Chaux de Fonds ، سوئیس در سال 1848 تاسیس شد ، شروع شد. در طی سی سال اول از زمان تأسیس آن ، برانت تجارت متوسطی را حفظ کرد و ساعتهای خود را به مشتریان در سراسر جهان می فروخت.