اولیویا برتون

120 کالا

The British accessories brand was founded by best friends and ex-fashion buyers Jemma and Lesa, who met on their first day at the London College of Fashion. They bonded over a love of design, a passion to start their own business and a mutual struggle to find a watch that they wanted to wear.

برند لوازم جانبی انگلیس توسط بهترین دوستان و خریداران سابق مد جما و لسا تاسیس شد که در اولین روز در کالج مد لندن با یکدیگر دیدار کردند. آنها بر سر عشق به طراحی ، اشتیاق برای شروع کار خود و جدال متقابل برای یافتن ساعتی که می خواستند استفاده کنند ، پیوند خوردند.