گنت

185 کالا

Gant is a world-well known watch brand which creates watches, wear and foot-wear and diverse decorates. Company’s history began in 1914, when foreigner Bernard Gant saw America. Bernard was a tailor and began his profession from collars making.

گنت یک برند ساعت شناخته شده در جهان است که ساعت ، پوشاک و کفش و تزئینات متنوع خلق و تولید میکند. تاریخ این شرکت در سال 1914 آغاز شد ، زمانی که برنارد گانت ، از کشور انریکا بازدید کرد. برنارد خیاط بود و حرفه خود را از ساخت یقه لباس شروع كرد.