فردریک کنستانت

117 کالا

Frederique Constant is a relatively new Swiss luxury watch manufacture and was founded in 1988 by Dutch entrepreneur Peter Stas and Aletta Stas-Bax. Their mission was to produce in-house Swiss mechanical watches at accessible prices, not restricting them to wealthy connoisseurs. The brand’s first watches launched in 1992, a collection of six models with outsourced Swiss movements. Just two years later in 1994, the Heart Beat model launched as one of the brand’s signature models.

فردریک کنستانت یک ساعت ساخت لوکس نسبتاً جدید سوئیسی است و در سال 1988 توسط کارآفرین هلندیPeter Stas and Aletta Stas-Bax….تاسیس شد. مأموریت آنها تولید ساعت های مکانیکی سوئیسی داخلی با قیمت های قابل دسترس بود ، نه اینکه آنها را برای ثروتمندان محدود کند. اولین ساعت های این برند در سال 1992 مجموعه ای متشکل از شش مدل با موتورهای سوئیس راه اندازی شد. فقط دو سال بعد ، در سال 1994 ، مدل Heart Beat به عنوان یکی از مدل های اصلی این برند راه اندازی شد..