فندی

86 کالا

The house of Fendi was launched in 1925 by Adele and Edoardo Fendi as a fur and leather shop in Via del Plebiscito, Rome. From 1946, the five sisters Paola, Anna, Franca, Carla and Alda joined the company in its second generation as a family-owned enterprise and each owned 20 percent.
Founders: Adele, Edoardo Fendi
Person: Karl Lagerfeld
Adele and Edoardo Fendi opened a small and medium leather goods shop and set up what was then a secret fur workshop. … After revolutionizing how to wear fur by fully reinterpreting it, transforming it into a fashionable, soft, light item of clothing, he launched the House’s ready-to-wear collection in 1977.

خانه فندی در سال 1925 توسط آدل و ادواردو فندی به عنوان فروشگاه خز و چرم در ویا دل پلبیسیتو رم راه اندازی شد. از سال 1946 ، پنج خواهر پائولا ، آنا ، فرانکا ، کارلا و آلدا در نسل دوم خود به عنوان یک شرکت خانوادگی به این شرکت پیوستند و هر یک 20 درصد مالکیت داشتند.
آدل و ادواردو فندی یک فروشگاه کوچک و متوسط کالاهای چرمی افتتاح کردند و آنجا کارگاه مخفی خز ایجاد کردند. … وی پس از انقلابی در چگونگی پوشیدن خز با تفسیر کامل آن ، تبدیل آن به یک لباس مد روز ، نرم و سبک ، او مجموعه لباسهای پوشیده خانه را در سال 1977 راه اندازی کرد.