کوین واچ

166 کالا

Created with an ultra-thin movement and set in a historic American 20 Dollar Double Eagle gold coin stamped with the seal of Liberty, the Corum Heritage Coin watch was first introduced in 1964. … It was a genius idea to combine coins and watches then, and the watch still commands the same respect now.

ساعت مچی Corum Heritage Coin برای اولین بار در سال 1964 با موتور فوق العاده نازک برروی یک سکه طلای 20 دلاری عقاب آمریکایی حک و ساخته شده است. در آن زمان ترکیب یک سکه و ساعت ایده مبتکرانه ای بود و ساعت هنوز هم همان احترام را دارد