چارمکس

هیچ محصولی یافت نشد.

Montres Charmex’s history began in 1926 when Max Bürgin, the grandfather of the current director Frank M. Bürgin, started his apprenticeship as a watchmaker in the Swiss village of Bubendorf. At that time, the watch sector was still untouched by mass production and everything depended on quality.

تاریخچه برند چارمکس از سال 1926 آغاز شد وقتی که ماکس بورگین ، پدربزرگ مدیر فعلی فرانک م. بورگین ، شاگردی خود را به عنوان ساعت ساز در دهکده سوئیس بوبندورف آغاز کرد. در آن زمان ، ساعت هنوز وارد تولید انبوه نشده بود و همه چیز به کیفیت بستگی داشت.