آلپینا

41 کالا

Founded in 1883, Alpina‘s watchmaking history spans more than 130 years. A true pioneer of the Swiss watchmaking industry,
Alpina has been the source of numerous patents and innovative calibers. Alpina invented the concept of the Swiss sport watch,>
as we know it today, with the birth of its legendary Alpina 4 in 1938

تاریخ ساعت سازی آلپینا در سال 1883 تاسیس و بیش از 130 سال قدمت دارد.
آلپینا ، یکی از پیشگامان واقعی صنعت ساعت سازی سوئیس ، منبع اختراعات و کالیبرهای نوآورانه زیادی بوده است.
آلپینا مفهوم ساعت ورزشی سوئیسی را همانطور که امروزه می شناسیم با تولد افسانه ای Alpina 4 در سال 1938 ابداع کرد.