آلفکس

Alfex is a Swiss watch manufacturer. Ferdinand Gindraux in 1948 founded the watch company Ferex SA in Lugano. Most watches were exported to the United States. The brand was extremely successful; more than 5,000,000 watches were produced in the low-price segment in the late 1960s.

آلفکس یک تولید کننده ساعت سوئیسی است. فردیناند گیندرو در سال ۱۹۴۸ شرکت ساعت مچی Ferex SA را در لوگانو تأسیس کرد. بیشتر ساعت ها به ایالات متحده صادر می شدند. نام تجاری بسیار موفق بود. بیش از ۵۰۰۰،۰۰۰ ساعت در اواخر دهه ۱۹۶۰ در قسمت ساعت های ارزان قیمت تولید شد.